Voorwaarden Internet

Versie 1.00, 27 december 2015

 1. Definities

   Aansluiting: de aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van breedbanddienstverlening.

   Router en/of het modem: de apparatuur die noodzakelijk moet worden aangesloten op het netwerkaansluitpunt om de Klant in staat te stellen om Internet van Liberty XS af te nemen.

   Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten, met de voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van Internet van Liberty XS.

   Netwerkleverancier: de leverancier van het netwerk waarover de Internet dienst van Liberty XS wordt geleverd.

   Randapparaten: apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking en/of ontvangst van informatie.

   Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten, via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.

   Voorzieningen: onderdelen van het telecommunicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur en netwerkaansluitpunten, die door de netwerkleverancier ten behoeve van internet van Liberty XS worden gebruikt.

   Internet: de dienst van Liberty XS die een rechtstreekse toegang biedt tot het internet, gebaseerd op een aansluiting.

 2. Algemene bepalingen

  1. Deze voorwaarden voor internet zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Liberty XS B.V. en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van internet producten.
  2. Internet van Liberty XS wordt, indien dit technisch mogelijk is, door Liberty XS aangeboden op een netwerkaansluitpunt op de locatie die met de klant wordt overeengekomen. Alle apparatuur en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van Liberty XS alsmede alle diensten die met gebruikmaking van Internet van Liberty XS worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van Liberty XS vallen.
 3. Het in dienst stellen van internet

  1. Om te kunnen beoordelen of het technisch mogelijk is om Internet van Liberty XS aan de klant te leveren, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Aan de uitslag van deze tests kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om de gekozen abonnementsvorm van internet van Liberty XS aan de klant te leveren, zal Liberty XS gerechtigd zijn de overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 4. Voorzieningen

  1. De klant dient er voor zorg te dragen dat er een netwerkaansluitpunt en telecommunicatienetwerk aanwezig is op de locatie welke de klant voor de levering heeft gekozen.
  2. De voorzieningen op een overeengekomen locatie zijn niet in eigendom van Liberty XS en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Liberty XS.
  3. De klant dient er zorg voor te dragen dat de voorzieningen op de overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door Liberty XS mogelijk te maken. Tevens dienen de voorzieningen bereikbaar te zijn.
 5. Beheer van het systeem

  1. Ten behoeve van onderhoud kan Liberty XS tijdelijk (een deel van) de Internet van de internet dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de klant om gebruik te maken van andere diensten die over het telecommunicatienetwerk worden geleverd. Liberty XS zal dit tot een minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
  2. De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.
  3. De technische eigenschappen van Internet van Liberty XS of van het telecommunicatienetwerk kunnen door Liberty XS worden gewijzigd.
 6. Verplichtingen van de klant

  1. Om gebruik te maken van Internet van Liberty XS dient de Klant tenminste te beschikken over een netwerkaansluitpunt en voorzieningen op de overeengekomen locatie alsmede te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het telecommunicatienetwerk.
  2. De klant zal aan Liberty XS desverlangd de gegevens verstrekken die nodig zijn voor het in stand houden van de goede werking van internet, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten randapparaten.
 7. Opzegtermijn

  1. De internet dient wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft bij de aanvang een jaar contract, hierna is de dienst maandelijks opzegbaar.

Copyright © 2014 - 2019 Liberty XS.