Algemene voorwaarden

Versie 1.01, 18 december 2015

 1. Algemeen

  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liberty XS B.V. hierna te noemen: “Liberty XS”.
  2. Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper c.q. afnemer van Liberty XS zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Liberty XS, dan wel met de schriftelijke toestemming van Liberty XS worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.
  3. Alle offertes van Liberty XS zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen Liberty XS en koper c.q. afnemer van Liberty XS zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door Liberty XS worden aanvaard.
  4. Wijzigingen van een eenmaal totstandgekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voorzover Liberty XS deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Prijzen

  1. Prijsopgaven van Liberty XS alsmede de met Liberty XS overeengekomen prijzen zijn inclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
  2. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Liberty XS gerechtigd het prijsverschil door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.
  3. Indien Liberty XS overeenkomstig het onder 2.2 bepaalde wordt genoodzaakt haar prijzen te wijzigen binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten, is de koper c.q. afnemer van Liberty XS, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, gerechtigd hetzij de nieuwe prijs te accepteren, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
 3. Levering

  1. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.
  2. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper c.q. de afnemer van Liberty XS niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde af fabriek. Zodra de verkochte zaken derhalve de terreinen van Liberty XS hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper c.q de afnemer van Liberty XS, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
  4. Ingeval de koper c.q. de afnemer van Liberty XS in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Liberty XS gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is Liberty XS nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. Montage en Installatie

  1. Tenzij anders overeengekomen dient koper c.q. de afnemer van Liberty XS er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze voldaan wordt c.q. is aan noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door Liberty XS in Nederland uit te voeren montage- c.q. installatiewerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van koper.
  2. Het gestelde in artikel 3 ten aanzien van de levertijd is eveneens van toepassing op de overeengekomen montage- c.q. installatietijd.
  3. Met inachtneming van het gestelde in dit artikel, geldt met betrekking tot prijs, aflevering, risico en garantie ten aanzien van montage c.q. installatie, hetgeen is opgenomen in het desbetreffende artikel van deze voorwaarden.
 5. Inspectie en Reclame

  1. Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper c.q. de afnemer van Liberty XS terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.
  2. Reclames worden door Liberty XS enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij Liberty XS zijn ingediend.
  3. Indien Liberty XS een overeenkomstig het onder 5.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Liberty XS de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Liberty XS retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Liberty XS. Liberty XS is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.
  4. Koper dient de door Liberty XS geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Liberty XS zijn ingediend.
  5. Overschrijding van de in artikelen 5.2 en 5.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame ten gevolge.
  6. Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Liberty XS ook nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Liberty XS uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.
 6. Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Liberty XS zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
  2. Van overmacht aan de zijde van Liberty XS is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Liberty XS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Liberty XS of van een onderneming waarvan Liberty XS de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Liberty XS ontstaan. Liberty XS zal het intreden van een overmachttoestand schriftelijk aan de koper melden.
  3. Liberty XS is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Liberty XS is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen. Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Liberty XS niet aansprakelijk.
 7. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Liberty XS geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de verschuldigde bedragen voor de krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten van de koper in de uitvoering c.q. nakoming van de overeenkomst door de koper volledig zijn voldaan.
  2. Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Liberty XS gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Liberty XS heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Liberty XS zullen worden overgedragen.
  3. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Liberty XS gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
  4. Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Liberty XS eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.
 8. Betaling

  1. De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.
  2. Liberty XS is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Liberty XS zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Liberty XS gesloten overeenkomst.
  3. Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.
  4. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Liberty XS het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke (handels) rente, vermeerderd met 1%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is Liberty XS gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Liberty XS (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief b.t.w.
  5. Indien koper in verzuim verkeert, is Liberty XS gerechtigd haar prestaties jegens koper op te schorten. Meer in het bijzonder is Liberty XS gerechtigd het door haar aan koper geleverde communicatieplatform te deactiveren. Liberty XS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het feit dat zij haar rechten als bedoeld in dit artikel uitoefent.
 9. Opeisbaarheid en ontbinding

  1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Liberty XS op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Liberty XS in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door Liberty XS geleden schade, waaronder de schade als gevolg van winstderving.
  2. Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Liberty XS verschuldigde ten gevolge.
 10. Aansprakelijkheid

  1. Behoudens opzet of grove schuld is Liberty XS nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.
  2. Ingeval van aansprakelijkheid van Liberty XS is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Liberty XS wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Liberty XS geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt./li>
  3. Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
  4. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen en ter beschikking gestelde hulpmiddelen.
  5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Liberty XS die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
  6. De koper is aansprakelijk voor schade als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen./li>
 11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

  1. Liberty XS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en gaan in na verloop van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de offertes en overeenkomsten tussen Liberty XS en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen (Nederland) onverminderd het recht van partijen in kort geding een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te Zutphen.

Copyright © 2014 - 2019 Liberty XS.