Liberty XS en uw privacy

Bij een onderneming die zich bezighoudt met het aanbieden van elektronische communicatiediensten speelt de verwerking van persoonsgegevens een belangrijke rol. Persoonsgegevens vragen om bescherming teneinde de rechten en vrijheden van burgers/personen te verzekeren.

Liberty XS is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat jouw privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft. Liberty XS gaat zeer zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van jouw privacy van belang is. Dat zijn met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer in de Telecommunicatiewet.

Door middel van dit Privacy Statement informeert Liberty XS je graag welke persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze Liberty XS daarmee omgaat. Dat geldt niet alleen ten aanzien van gegevens die worden verwerkt in het kader van door Liberty XS aan jouw geleverde communicatiediensten, maar ook ten aanzien van persoonsgegevens die van jou worden verkregen bij het bezoeken van de Liberty XS website.

Persoonsgegevens die Liberty XS verkrijgt in het kader van een door jou met Liberty XS gesloten overeenkomst tot het leveren van elektronische telecommunicatiediensten Aan de hand van de bepaling over persoonsgegevens zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden Liberty XS abonnee zal hieronder enige nadere uitleg worden gegeven over het gebruik van de van jouw verkregen persoonsgegevens door Liberty XS.

De persoonsgegevens die Liberty XS van haar Klanten verkrijgt zullen door Liberty XS slechts worden verwerkt voor de doeleinden die Liberty XS in de aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag heeft omschreven. Liberty XS is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als verantwoordelijke verplicht de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te melden bij het College bescherming persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens heeft de melding van Liberty XS opgenomen in een openbaar register, dat je kosteloos via internet kunt raadplegen op de website van het College bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl (zie: “Register meldingen”). Hieronder zal worden uitgelegd welke doeleinden (verwerkingsgronden) in deze melding zijn opgenomen en waaraan je daarbij moet denken.

Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:

1. Het beoordelen van de aanvraag voor een Aansluiting.

Om te kunnen beoordelen of zij met jou een overeenkomst tot het leveren van elektronische communicatiediensten wil sluiten, heeft Liberty XS heeft zich het recht voorbehouden om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren (zie ook artikel 3.03 algemene voorwaarden Liberty XS abonnee). Voor dit doel verstrekt Liberty XS jouw persoonsgegevens aan een handelsinformatiebureau, dat dit onderzoek feitelijk uitvoert.

2. Het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst die het gevolg is van een Aansluiting

Zodra de overeenkomst met jou eenmaal gesloten is, dient er uitvoering te worden gegeven aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Doordat je een verbinding tot stand brengt met het door jou aangekozen nummer ontstaan verkeersgegevens: dit zijn gegevens zoals onder meer over het tijdstip en de datum van de oproep, de duur van de oproep en het nummer dat je belt. Verkeersgegevens kunnen persoonsgegevens zijn, namelijk indien ze herleidbaar zijn tot natuurlijke personen en deze personen zonder onevenredig veel moeite geïdentificeerd kunnen worden. Op basis van de verkeersgegevens zal Liberty XS op periodieke basis een factuur opstellen. Liberty XS dient de door jouw gegenereerde verkeersgegevens bij de beëindiging van iedere oproep te verwijderen of te anonimiseren (zodat ze niet meer zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen of rechtspersonen). Voor een aantal (in de Telecommunicatiewet genoemde) doeleinden mag Liberty XS de verkeersgegevens echter langer bewaren: bijvoorbeeld ten behoeve van haar debiteurenadministratie, voor marktonderzoek en verkoop van haar eigen telecommunicatiediensten en als bewijsmateriaal bij de berechting van geschillen met klanten (bijvoorbeeld bij de Geschillencommissie Telecommunicatie). Maar ook ten behoeve van verkeersbeheer, inlichtingenverstrekking aan klanten en fraude- opsporing.

3. Het analyseren van het gebruik van het Netwerk

De door jou gegenereerde verkeersgegevens kan Liberty XS ook gebruiken om inzicht te krijgen in het gebruik van het Netwerk (netwerkbeheer, het monitoren van de netwerkbelasting, met toepassing van gegevensverwerking op geaggregeerd niveau). Deze informatie kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de vraag of er zendmasten moeten worden bijgebouwd in gebieden waar veel wordt gebeld. Of voor marktonderzoek zoals omschreven in punt 2.

4. Het actief benaderen van de eigen Klanten met aanbiedingen van producten en diensten

Liberty XS kan voor Direct Marketing-doeleinden gebruik maken van jouw persoonsgegevens. Liberty XS kan daartoe groepen van klanten op basis van hun belgedrag selecteren en specifieke aanbiedingen van de producten en diensten van Liberty XS doen. Voor jou is daarbij van belang dat je te allen tijde de mogelijkheid heeft om kenbaar te maken dat je geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie. Dit heet het “recht van verzet” en is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Je kunt op elk moment een brief sturen aan Liberty XS, t.a.v. recht van verzet persoonsgegevens, Postbus 13016, 2501 EA Den Haag. Zodra Liberty XS jouw brief heeft ontvangen zal zij ervoor zorgen dat je verder geen informatie meer ontvangt. Het recht van verzet geldt overigens ook met betrekking tot het gebruik van jouw verkeersgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten.

5. Het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van Liberty XS

Liberty XS mag ten behoeve van de opsporing en bestrijding van fraude jouw persoons- en verkeersgegevens bewaren in plaats van ze te verwijderen of te anonimiseren zoals ook omschreven in punt 4. Voorts kan Liberty XS op basis van monitoring van jouw belgedrag overgaan tot het geven van een belbeperking voor bepaalde bestemmingen, indien Liberty XS constateert dat er sprake is van exorbitant gebruik. Liberty XS streeft ernaar om je in dergelijke gevallen vooraf persoonlijk telefonisch of per sms te informeren, voordat tot het geven van een belbeperking wordt overgegaan.

6. Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Ter uitvoering van een wettelijke verplichting kan het noodzakelijk zijn dat Liberty XS persoonsgegevens dient te verstrekken aan derden. Als voorbeeld kan genoemd worden de verplichting om de Belastingdienst te voorzien van alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Indien Liberty XS in het belang van het opsporen van strafbare feiten of in het belang van de veiligheid van de staat of van autoriteiten die belast zijn met opsporing een verzoek ontvangt om de informatie te verstrekken die noodzakelijk is om die autoriteiten in staat te stellen de aan hen door de wet toegekende bevoegdheden te kunnen uitoefenen. Daarbij moet je niet alleen denken aan het aftappen of opnemen van telecommunicatie, maar ook aan het vorderen van gegevens ter zake van verkeer dat over of met gebruikmaking van het Netwerk van Liberty XS plaatsvindt. Liberty XS is wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan dergelijke verzoeken, mits deze op de door de wet bepaalde wijze zijn ingekleed. Indien er door jou telecommunicatie met een alarmcentrale (zoals 112) wordt afgewikkeld, is Liberty XS verplicht om de beheerders van deze alarmcentrales te voorzien van jouw aansluitnummer en jouw NAW-gegevens. Deze verplichting bestaat ook indien je de bekendmaking van jouw aansluitnummer hebt geblokkeerd.

De persoonsgegevens worden door Liberty XS in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. Zoals gezegd neemt Liberty XS bij de verwerking van jouw persoonsgegevens alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van jouw privacy van belang is, in acht. Zodra Liberty XS jouw persoonsgegevens niet langer nodig heeft ter verwezenlijking van een of meer van de genoemde doeleinden, worden deze verwijderd of geanonimiseerd (in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de betrokkene te identificeren zoals ook omschreven in punt 6.

Liberty XS zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vanzelfsprekend maakt Liberty XS gebruik van zeer geavanceerde technieken teneinde de computersystemen waarin jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen, zo optimaal te beveiligen tegen inbreuken van derden. Liberty XS zorgt ervoor dat de veiligheid van het transport en de opslag van jouw persoonsgegevens met waarborgen is omkleed. Bij het overdragen van informatie wordt gebruik gemaakt van beveiliging. Uitsluitend medewerkers die uit hoofde van hun functie kennis moeten kunnen nemen van bepaalde categorieën gegevens hebben daadwerkelijk toegang daartoe.

De door Liberty XS verzamelde persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens zullen in elk geval verder worden verwerkt:

A. In het kader van specifieke nota’s, tenzij met de Klant een door Liberty XS aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen. Als je ervoor hebt gekozen om een gespecificeerde factuur te ontvangen, staan daarop vermeld de nummers die door jou zijn gebeld, tenzij degene die door jou is gebeld heeft gekozen voor afscherming van zijn nummer. In plaats daarvan staat er dan bij de desbetreffende oproep: “Afgeschermd”.

B. Ten behoeve van marketingactiviteiten van producten die verwant zijn aan de producten van Liberty XS, tenzij de Klant tegen deze vorm van verwerking verzet heeft aangetekend. Liberty XS kan je bijvoorbeeld informeren over een nieuwe dienst die wordt aangeboden door een derde partij. Op dit moment heeft Liberty XS nog geen plannen op dit gebied, zodat je nog geen informatie zult ontvangen over diensten van derde partijen.

C. T en behoeve van het aanleggen van een verwerking van persoonsgegevens van klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die Liberty XS ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen. De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt zijn mede bestemd om te worden verstrekt aan andere aanbieders van (mobiele) telecommunicatiediensten. Waarschuwingslijst & Preventel. Het kan voorkomen dat een klant van Liberty XS van verdere dienstverlening wordt afgesloten en zijn overeenkomst om die reden wordt beëindigd omdat de klant ondanks herhaalde sommaties niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Liberty XS. Liberty XS neemt de persoonsgegevens van dergelijke klanten zowel op in een eigen waarschuwingslijst voor intern gebruik, als in het externe registratiesysteem van de Stichting Preventel.

Recht op inzage

Naast het recht van verzet geeft de Wet bescherming persoonsgegevens je ook het recht op inzage, dit houdt in dat Liberty XS je op jouw verzoek inzage dient te verschaffen welke gegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Je kunt een dergelijk verzoek indienen door een brief te schrijven naar: Liberty XS, Reigersweg 27, 7331 DM Apeldoorn. Liberty XS moet jouw verzoek om inzage binnen vier weken beantwoorden. Het antwoord zal in een begrijpelijke vorm bevatten: Een volledig overzicht van de door Liberty XS verwerkte persoonsgegevens. Een omschrijving van het doel of de doeleinden van de gegevensverwerking. De categorieën van gegevens waarop jouw verwerking betrekking heeft; De ontvangers of categorieën van ontvangers. Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. Liberty XS is wettelijk gerechtigd om je € 4,50 administratiekosten in rekening te brengen voor een verzoek om inzage.

Liberty XS Nummerweergave

Standaard verschijnt het nummer van degene door wie je wordt gebeld op het beeldscherm van jouw mobiele telefoon (je kunt zien wie er belt). Verschijnt er geen informatie op jouw scherm, dan heeft de beller er om redenen van privacy voor gekozen om zijn nummer niet aan je door te geven of wordt deze dienst niet ondersteund door het netwerk van degene die belt. Bij aanschaf van een SIM-kaart is deze zodanig ingesteld dat de ontvanger van jouw oproep jouw nummer kan zien.

Als je dit niet wilt, kun je kiezen voor het verbergen van nummerweergave. Je kunt nummerweergave voor alle gesprekken verbergen via het menu van jouw mobiele telefoon (afhankelijk van merk en type, raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw mobiele telefoon). Je kunt jouw nummer voor slechts één enkel gesprek verbergen hiervoor toets je #31#telefoonnummer in en druk je op de groene toets.

Cookies

Liberty XS werkt bij bepaalde onderdelen van haar websites met cookies, bijvoorbeeld bij “mijn. LibertyXS.nl”, jouw persoonlijke website en een beveiligd onderdeel op www.LibertyXS.nl. Een cookie is een klein tekstbestand, dat automatisch door de server van de door jouw bezochte webpagina wordt geplaatst op de harde schijf van je computer. Een cookie fungeert als een soort identificatiebewijs: het zorgt ervoor dat je bij een volgend bezoek sneller herkend wordt. Liberty XS gebruikt cookies om een indruk te krijgen hoe vaak bezoekers de website bezoeken, hoeveel bezoekers er komen er en welke pagina’s zij bezoeken. Indien je niet wilt dat Liberty XS cookies gebruikt, kun je daar zelf maatregelen tegen nemen. Via de instellingen van jouw webbrowser kun je namelijk zelf bepalen van welke webpagina(s) je cookies accepteert. Zie voor verdere informatie hierover de gebruiksaanwijzing of het help menu van jouw internet browser. Indien je de cookies accepteert, zullen zij in jouw computer blijven, tenzij je de cookies verwijdert.

© Copyright Liberty XS

Copyright © 2014 - 2019 Liberty XS.