Voorwaarden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Algemeen

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liberty XS B.V. hierna te noemen: “Liberty XS”. Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper c.q. afnemer van Liberty XS zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze voorwaarden wordt niet afgeweken en blijven onverminderd van kracht. Alle offertes van Liberty XS zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen Liberty XS en koper c.q. afnemer van Liberty XS zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door Liberty XS worden aanvaard. Wijzigingen van een eenmaal totstandgekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voorzover Liberty XS deze de website of per elektronische berichtgeving heeft bevestigd.


2. Prijzen

De genoemde prijzen door Liberty XS alsmede de met Liberty XS overeengekomen prijzen zijn inclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren De prijzen voor de mobiele abonnementen zijn variabel.

Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, inkoopprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Liberty XS gerechtigd het prijsverschil door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien er extra kosten gemaakt worden binnen het abonnement welke niet binnen de bundel vallen zullen deze kosten achteraf in rekening gebracht worden.

3. Betaling

De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim, dan schiet zij toerekenbaarheid tekort in de nakoming van de met Liberty XS gesloten overeenkomst en zal Liberty XS de betreffende overeenkomst per direct beëindigen. Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.
Liberty XS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het feit dat zij haar rechten als bedoeld in dit artikel uitoefent.

4. Levering

Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld. Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper c.q. de afnemer van Liberty XS niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst. Ingeval de koper c.q. de afnemer van Liberty XS in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Liberty XS gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen.

5. Inspectie en Reclame

Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper c.q. de afnemer van Liberty XS terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken. Reclames worden door Liberty XS enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij Liberty XS zijn ingediend. Indien Liberty XS een overeenkomstig het in dit artikel genoemde aangemelde reclame bewezen acht, zal Liberty XS de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen. De koper zal het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Liberty XS retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Liberty XS. Liberty XS is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde. Koper dient de door Liberty XS geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Liberty XS zijn ingediend. Overschrijding van de termijnen voor Inspectie en Reclame heeft verval van het recht van reclame ten gevolge. Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Liberty XS ook nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Liberty XS uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

6. Beeindiging

Contractbeëindiging kan enkel via de persoonlijke website worden doorgegeven. Nadat de koper c.q. de afnemer het contract beëindigd heeft zal het contract doorlopen tot de einddatum waarna het contract komt te vervallen en de SIM-kaart gedeactiveerd.
Het niet betalen met als gevolg dat de einddatum van het contract is reden om het contract per direct te beëindigen. Liberty XS zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade en of creditering van betaalde abonnementsgelden als gevolg van het feit dat koper c.q. de afnemer betaling heeft verzuimd.

7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Liberty XS zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Van overmacht aan de zijde van Liberty XS is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Liberty XS na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, storingen van internet of DUOSIM, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Liberty XS of van een onderneming waarvan Liberty XS de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Liberty XS ontstaan. Liberty XS zal het intreden van een overmachtstoestand op de persoonlijke site van koper c.q. afnemer melden. Liberty XS is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Liberty XS is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen. Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Liberty XS niet aansprakelijk.


8. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld is Liberty XS nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk. Ingeval van aansprakelijkheid van Liberty XS is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Liberty XS wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Liberty XS geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. De koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen en ter beschikking gestelde hulpmiddelen. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de koper.
 De koper is aansprakelijk voor schade als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9. Wijzigingen voorwaarden

Liberty XS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en gaan in na verloop van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

10. Tarieven

Bellen en smsen is onbeperkt, met uitzondering van de gebruikskosten van servicenummers, buitenlandse nummers en gebruik in het buitenland. Er een Fair Use Policy op niet-redelijk gebruik. Daar bedoelen wij onder andere het gebruik voor commerciële doeleinden of als babyfoon mee. Databundels of delen hiervan kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand. Roamingkosten vallen altijd buiten de bundel

11. Contractsduur

De contractsduur bij aangaan van het abonnement is 2 maanden. Hierna is het abonnement dagelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn plus de lopende maand.


12. Privacy

Lees heirvoor ons privacy statement en de onze uitleg van de AVG.

13. Netwerk

LibertyXS maakt in Nederland gebruik van het 4G+ netwerk van KPN. Snelheden van dataverkeer en dekking van het netwerk is beperkt door het KPN netwerk, de gebruikte telefoon en de locatie waar het netwerk gebruikt word. In het buitenland wordt er automatisch gezocht naar een roamingpartner.


14. Nummberbehoud

Nummer behoud naar Liberty XS of naar andere aanbieders worden binnen 10 dagen afgehandeld.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de offertes en overeenkomsten tussen Liberty XS en koper, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen te Nederland onverminderd het recht van partijen in kort geding een voorlopige voorziening te vragen aan de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te Zutphen.